زمان بندی دوره های آموزشی نجوم-محیط زیست معلمان استان بوشهر

رویدادنجوم

دوره های آموزش نجوم-محیط زیست ویژه ی دبیران انجمن های نجوم استان در راستای توانمند سازی همکاران محترم در شهرستان/منطقه های استان، از شهریور ماه سال جاری با برگزاری نخستین کارگاه در شهرستان سی سخت آغاز شد. این کارگاه ها به صورت دو ماه یک بار برنامه ریزی شده اند و انتخاب تاریخ های مذکور با توجه به شرایط رصدی و برنامه های استانی کشوری، صورت گرفته است. در صورت نامساعد بودن وضعیت جوی برنامه های مذکور به تاریخ دیگری منتقل می شوند.
زمانبدی صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

۱و ۲ آبان ۹۳
۲۵ و ۲۶ دی۹۳
۲۲ و ۲۱ اسفند۹۳
۲۷ و ۲۸ فروردین ۹۴

Tags: , ,

You May Also Like

هفته ترویج علم ۹۳
گزارش دوره ی دوم نجوم- محیط زیست، آبان ۹۳

Author

Must Read

فهرست