اساسنامه انجمن علمی وآموزشی معلمان نجوم استان بوشهر

فصـل اول
كليات و اهداف
ماده 1
انجمن «علمي – آموزشي معلمان نجوم استان بوشهر» كه از اين پس در اساسنامه انجمن ناميده مي شود،
به منظور تقويت توان علمي نيروهاي متخصص در آموزش و پرورش، افزايش كمي اين نيروها و همچنين بهبود امور آمـوزش و پژوهش تشكيل مي گردد.
ماده 2
انجمن، غيرانتفاعي، غيرسياسي و داراي شخصيت حقوقی است كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي كند
و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس شوراي اجرايي آن، نماينده قانوني انجمن مي باشد.
ماده 3
مركز انجمن در شهربوشهر –رصدخانه مهر می باشد
تلفن پژوهشکده:
شناسه پستی پژوهشکده:
ماده 4
انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه به مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
فصل دوم: وظایف وفعالیت ها
ماده 5
به منظور نيل به هدف هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد .
1-5-پژوهش در زمينه هاي علمي، فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين معلمان و متخصصان كه به گونه اي با موضوع فعاليت انجمن سر و كار دارند.
2-5همكاري با نهادهاي علمي، پژوهشي و اجرايـي آمـوزش و پـرورش در زمينه هاي دستاوردهاي علمي و بازنگري طرحها،
بررسي مسائل و مشكلات اجرايي، ارزيابي و بازنگري طرحها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
3-5ترغيب و تشويق دبيران و دانش آموزان به شركت در امور پژوهشي و آموزشي
4-5-تلاش به منظور ارتقاء سطح علمي معلمان به طريق مشاركت با گروههاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت دبيران در زمينه نيازسنجي، طراحي، نحوه اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي استانها
5-5دستيابي به روش ها و شيوه هاي جديد آموزشي و معرفي استانداردهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي
6-5-انتقال تجارب علمي و فني تدريس به معلمان و ايجاد زمينه همكاري و مشاركت علمي بين معلمان
7-5-تشكيل گردهمايي ها و مسابقات علمي
8-5-انتشار كتب و نشريات علمي
فصل سوم: انواع وشرایط عضویت
ماده 6
چگونگي عضويت و شرايط عضوگيري در انجمن معلمان نجوم بوشهربه شرح ذيل مي باشد:
1-6-عضويت
معلماني كه حداقل داراي درجه ي ليسانس علوم تجربی، فیزیک، زمین شناسی،
جفرافیا، مطالعات اجتماعی، ریاضی، آموزگاران ابتدایی و رشته های مرتبط باشند، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
2-6عضويت وابسته
افراد علاقمند كه شرايط فوق را ندارند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
3-6عضويت افتخاري
شخصيت هاي ايراني و خارجي كه كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مختلف حائز اهميت خاصي باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.
عضويت مؤسسه اي حقوقي- 4-6
سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط به فعاليت دارند مي توانند به عضويت مؤسسه اي انجمن درآيند.
ماده 7
هر يـك از اعضـاء سـالانه مبلغي را كه ميـزان آن تــوسـط شـوراي اجـرايي تعيين مي گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره1 :
پذيرش عضو : با دارا بودن شرايط عضويت براي داوطلبان با تصويب شوراي اجرايي قطعي مي گردد.
تبصره2:
پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق ادعايي نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.
تبصره3:
اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده8 :
عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد.
1-8-استعفاي كتبي
2-8-عدم پرداخت حق عضويت سالانه
فصل چهارم
اركان انجمن
ماده 9
اركان اصلي عبارتند از:
الف- مجمع عمومي
ب- شوراي اجرائي
ج- بازرس يا بازرسان
ماده 10
مجمع عمـومي از گـردهمـايي اعضـاي پيـوسته و به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
1-10-مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور با رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي يابد وتصميمات اكثريت آراء معتبر است.
2-10-صورتـي كه در دعـوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه ي دوم به فاصله ي حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود
و با حضور شوراي اجرايي و بازرسان و هر تعداد حاضر از اعضاء جلسه رسميت خواهد يافت.
3-10-مجمع عمومي فوق العاده، در موارد ضروري با دعوت شوراي اجرايي يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته انجمن تشكيل مي شود.
تبصره 1
دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
ماده 11
الف- وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده
1-11-انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرس
2-11-تصويب خط مشي انجمن
3-11بررسي و تصويب پيشنهادهاي شوراي اجرايي و بازرس
4-11تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
5-11-تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
6-11تصويب انحلال انجمن
7-11-بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال انجمن.
تبصره 1
جلسه ي مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس،‌ يك منشي و دو ناظر اداره مي شودکه توسط جمع حاضر برگزیده می شوند،اداره می شود.
تبصره 2
اعضاي هيأت رئيسه نبايد خود را نامزد انتخابات شوراي اجرايي و بازرسي كرده باشند.
تبصره 3
مجمع عمومي فـوق العـاده به منظور تصميم گيري در موارد بندهاي 5-11 و 6-11 و 7-11 تشكيل مي شود.
تبصره 4
براي تشكيل مجمع عمومي (عادي و فوق العاده) بايد دستور جلسه در دعوتنامه قيد گردد.
ب- شوراي اجرايي
ماده 12
شوراي اجرايي انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل مي باشد، كه هر سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
1- 12-هيچ يك از اعضاء نمي توانند بيش از دو دوره ي متوالي به عضويت شوراي اجرايي انتخاب شوند.
2- 12-عضويت در شوراي اجرايي افتخاري است.
3-12شوراي اجرايي حداكثر تا 15 روز پس از انتخاب شدن،‌ تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي،‌ يك نفر رئيس, يك نفر نائب رئيس, مسئول امور مالي و دو نفر منشي انتخاب و تقسيم كار مي نمايد.
4-12-كليه ي اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بــا امضاي رئيس شورا يا نايب رئيس شورا و مسؤول امور مالي همراه با مهر انجمن حداقل دو امضاء و نامه هاي رسمي با امضاء رئيس شورا يا نايب رئيس معتبر است.
5-12شوراي اجرائي موظف است بر حسب نياز هر يك ماه، يكبار تشكيل جلسه دهد.
6-12 جلسات شوراي اجرايي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق،‌ معتبر است.
7-12-كليه ي مصوبات شوراي اجرايي ثبت و پس از امضاء در دفتر صورت جلسات شوراي اجرايي نگهداري مي شود.
8-12-شركت اعضاي شوراي اجرايي در جلسات ضروري است غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص شوراي اجرايي تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
9-12-در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي شوراي اجرايي، عضو علي البدل براي مدت باقي مانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
10-12شركت بازرس در جلسات شوراي اجرايي بدون داشتن حق رأي مجاز است.
11-12-شوراي اجرايي مؤظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي
وانتخاب شوراي اجرايي جديد اقــــدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي اطلاع به كميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.
ماده 13
شوراي اجرايي نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
1-13اداره ي امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
2-13تشكيل گروههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.
3-13- شوراي اجرايي مي تواند هر اقــدام و معامله اي را كه ضروري بداند،
در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك به رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است‌، انجام دهد.
4-13-جز درباره ي موضوعاتي كــــه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره ي آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است،
شوراي اجرايي كليه ي اختيارات لازم براي اداره ي امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.
5-13تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
6-13-اقامه ي دعوي و پاسخگوئي به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرس با حق تعيين وكيل و حق وكيل غير.
7-13انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.
8-13اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي و آموزشي در چهارچوب وظايف انجمن، طرح ها و برنامه ها نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي يا بخشنامه ها،
دستورالعمل ها و سياست گزاريهاي آموزش و پرورش باشد و اجراي آن بايد با موافقت اداره كل آموزش و پرورش باشد.
9-13جلب هدايا و كمك هاي مالي
10-13-اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي
11-13اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
12-13-ارسال گزارش هاي لازم به كميسيون انجمن هاي علمي و آموزشي اداره كل آموزش و پرورش استان.
ج- بازرس يا بازرسان
ماده 14
مجمع عمومي عادي 1 نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد.
تبصره
انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
ماده 15
وظايف بازرس به شرح زير است:
1-15-بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-15-بررسي گزارش سالانه شوراي اجرايي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
3-15-گزارش هر گونه تخلف شوراي اجرايي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره
تمام اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي شوراي اجرايي براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.
فصل پنجم
گروههاي علمي انجمن
ماده 16
انجمن مي تواند گروهها و كميته هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي شوراي اجرايي تعيين مي شود به فعاليت بپردازد.
1-كميته ي آموزشي و پژوهشي
2-كميته ي بررسي كتب درسي
3-كميته ي انتشارات
4-كميته ي آمار و اطلاعات
5-كميته ي پذيرش و روابط عمومي
6-كميته ي گردهمايي هاي علمي
7-هيئت تحريريه
1-16-تهيه و تصويب آئين نامه تشكيل گروهها و كميته ها با شوراي اجرايي انجمن است.
فصل ششم
بودجه و مواد متفرقه
ماده 17
درآمدهای انجمن عبارتند از:
1-17-حق عضويت اعضا
2-17-درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي
3-17دريافت هدايا و كمك ها
4-17-تمام عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.
ماده 18
درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي و آموزشي اداره ي كل آموزش و پرورش استان ارسال مي شود.
ماده 19
تمام وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن نگهداري مي شود.
ماده 20
هيچ يك از مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق پرداخت با تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود وابستگان درجه يــــــك آنها نمي توانند مبادرت
به انجام معاملات با مؤسسه نمايند. بعد از انحلال، دارايي انجمن بنا به تشخيص كميسيون انجمن هاي علمي و آموزشي به اداره كل آموزش وپرورش استان واگذار مي گردد.
ماده 21
تمام مدارك و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر انجمن نگهداري مي شود و در مواقع مراجعه به مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره
مراجع صلاحيت دار از طريق دايره ي حقوقي وزارت آموزش و پرورش تعريف مي شود.
ماده 22
هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون استان و تأييد نهايي شوراي بررسي انجمن هاي علمي و آموزش وزارت آموزش و پرورش معتبر است.
ماده 23
انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارد.
ماده 24
اعضاء به نام انجمن حق هيچ گونه فعاليت انتفاعي به نفع اشخاص و مؤسسات را نخواهند داشت.
ماده 25
در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد.
هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه دارايي هاي منقول و غيرمنقول انجمن را در اختيار اداره ي كل آموزش و پرورش استان قرار دهد.
ماده 26
اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 27 ماده، 55 زير ماده، 11 تبصره، در جلسه مورخ 18/9/1394توسط هيأت مؤسس پيشنهاد مي گردد
كه در صورت تأييد كميسيون محترم استان، جهت تصويب در مجمع عمومي طرح خواهد شد.نام ونام خانوادگی وامضای هیأت رئیسه ی مجمع عمومی
1-
2-
3-
نام ونام خانوادگی وامضای هیأت مؤسس
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

نام و نام خانوادگی و امضای ناظر کمیسیون راهبری
1-

تمام حقوق این سایت متعلق به انجمن رصد خانه بوشهر می باشد.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.