back

توضیحات

انجمن نجوم بوشهر از افرادی که علاقمند به فعالیت در زمینه ستاره شناسی دارند دعوت به عمل می آید و هزینه عضویت در انجمن نجوم استان بوشهر برای هر فرد عادی پنجاه هزارتومن میباشد و برای افرادی که معلم هستند بیست هزارتومن میباشد

فرم ثبتنام در انجمن استان بوشهر

علاقمند به شرکت در کدامیک از برنامه های نجومی هستید؟

معلم فرد عادی