این فرم برای ثبت نام جشنواره ی دانش آموزی است، در این جشنواره دانش آموزان به صورت گروه چهار تا پنج نفره نام نویسی می کنند .

متقاضی شرکت در کدام بخش جشنواره هستید؟

رقابتی اموزشی

این بخش باید برای چهار تا پنج نفر پر شود

عضو دوم


آیا قبلا در کاوشگران شرکت کرده اید؟

بلی خیر

کدام بخش :

رقابتی اموزشی هر دو

چقدربا نجوم آشنا هستید و چه فعالیت هایی در این زمینه دارید؟

عضو اول


آیا قبلا در کاوشگران شرکت کرده اید؟

بلی خیر

کدام بخش :

رقابتی اموزشی هر دو

چقدربا نجوم آشنا هستید و چه فعالیت هایی در این زمینه دارید؟

عضو سوم


آیا قبلا در کاوشگران شرکت کرده اید؟

بلی خیر

کدام بخش :

رقابتی اموزشی هر دو

چقدربا نجوم آشنا هستید و چه فعالیت هایی در این زمینه دارید؟

عضو چهارم


آیا قبلا در کاوشگران شرکت کرده اید؟

بلی خیر

کدام بخش :

رقابتی اموزشی هر دو

چقدربا نجوم آشنا هستید و چه فعالیت هایی در این زمینه دارید؟

عضو پنجم


آیا قبلا در کاوشگران شرکت کرده اید؟

بلی خیر

کدام بخش :

رقابتی اموزشی هر دو

چقدربا نجوم آشنا هستید و چه فعالیت هایی در این زمینه دارید؟این بخش نیز مشترک است

اپلود تصویر فیش واریزی